Yasuda takako no yukatajuku : Kitsuke obimusubi oteire shosa nado subete ga wakaru