sumitomo zaidan josei shufuku bunkazai mokurokuⅡ:sumitomozaidan 20 shunen kinen / sumitomo zaidan