Pia raningu : Manabiai no shinrigaku / Nakaya Motoyuki,Ito Takamichi (edited)