Ososhiki :Shi to irei no nihonshi Takanori Ashintani