Kuritikaru shinka ron : [ OL shinka ron] de manabu shiko no giho