Kokosei kara wakaru isuramu sekai : Ikegami akira no kogi no jikan.