Kakureta peri no [ shirohata ] : nichi bei kankei no imeji teki . seishinshi kenkyu