Eigo de shokaisuru nihon jiten : E to shashin de nihon bunka o shokai : Taiyaku bijuaru bukku : Karaban