bunkakan ido o suru kodomo tachi no manabi : kyoiku komyuniti no sozo ni mukete