Bogo o katsuyo shita naiyo jushi no kyoka gakushu sien hoho no kochiku ni mukete